Mr. Akhil Hardia

(AFIAP)

Manish Vyas

Salon Secretary

Sarvesh Joshi

Secretary

Shiv ji Joshi

Advisor

Monika Purohit

Cashier

Amit Vyas

Member

Ramji Vyas

President